Skip to content

Поіменне голосування та рішення виконкому від 17.12.2019 року

18.12.2019

Поіменне голосування та рішення виконкому від 17.12.2019 року

rezultat-pomennogo-golosuvannya-vikonkomu-vd-17.12.2019-roku

рішення 142 про внесення змін до рішення виконкому від 10.12.2019 року № 139

rshennya-142-vnesennya-zmn-do-rshennya-139-pro-zatverdzhennya-poryadku-dennogo-za-osnovuta-v-clomu

рішення 143 про схвалення сільського бюджету на 2020 рік

rshennya-143-pro-shvalennya-slskogo-byudzhetu-na-2020-rk

рішення 144 про затвердження звітів та виплата коштів тренерам

rshennya-144-zatverdzhennya-zvtv-ta-zaohochennya-trenerv-za-sport

рішення 145 про внесення змін до Програми Добробут

rshennya-145-vnesennya-zmn-do-programi-dobrobut